Regulamin sklepu internetowego Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski

Sklep internetowy pod adresem www.szymkowski.eu/sklep prowadzony jest przez przedsiębiorcę Grzegorza Szymkowskiego działającego pod firmą Szymkowski Grzegorz Szymkowski, z siedzibą we Wrześni ul. Słupska 15, nr NIP: 7891243089, REGON 300505512. Kontakt \ Telefon +48 600 937 043 biuro@szymkowski.eu www.szymkowski.eu (zwany dalej Sklepem).

§1

W niniejszym regulaminie użyte zostały następujące definicje.

1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostawy.

2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług i innymi stosownymi przepisami prawa.

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

6. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

7. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

8. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

10. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy 2 określeniu jego ceny (cena/jednostka).

11. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

12. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.

13. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

14. Sprzedawca – Grzegorza Szymkowskiego działającego pod firmą Szymkowski Grzegorz Szymkowski, z siedzibą we Wrześni ul. Słupska 15, nr NIP: 7891243089, REGON: 300505512.

15. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

16. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 21 lutego 2020 roku (Dz.U. 2020.287 t.j. ze zm.) w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

17. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

18. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się 3 jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

19. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

20. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2

1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie www.szymkowski.eu/sklep są akcesoria do sauny, łaźni parowej, Whirlpoola, strefy wypoczynku, SPA & Wellness. Sklep jest dostępny całą dobę – 7 dni w tygodniu.

Zamówienie możecie Państwo złożyć:

• bezpośrednio w internecie za pośrednictwem naszego sklepu www.szymkowski.eu/sklep

• przez e-mail: biuro@szymkowski.eu

2. Telefonicznie jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00.

3. Jeżeli nie szukacie Państwo konkretnego przedmiotu w asortymencie Sklepu prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy znaleźć dla Państwa rozwiązanie.

4. Wszystkie przedmioty oferowane w Sklepie przeznaczone są do sprzedaży i wysyłki tylko na terenie Polski.

§3

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają VAT. Wiążący charakter mają ceny z dnia złożenia zamówienia.

§4

Formy płatności za zamówione w Sklepie www.szymkowski.eu/sklep akcesoria jest:

a. płatność w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy nr 
30 9681 0002 0000 4118 3000 0010 – PBS Września.

b. płatność poprzez bramkę płatności przelewy24

§5

1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 tygodni roboczych przy założeniu prawidłowego wypełnienia danych adresowych miejsca dostawy.

2. Zamówione produkty dostarczane są tylko na terenie Polski. Koszt przesyłki zgodny jest z cennikiem firmy kurierskiej.

§6

1. Konsument, który w Sklepie, zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski, ul. Słupska 15, 62-300 Września lub na adres e-mail: biuro@szymkowski.eu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§7

1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Towar powinien być zwrócony na adres: Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski, Słupska 15, 62-300 Września. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

§8

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9

1. Sprzedawca dostarcza towary bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne towarów w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Reklamacje można składać pisemnie na adres poczty elektronicznej (biuro@szymkowski.eu) lub listownie na adres: Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski, ul. Słupska 15, 62-300 Września.

2. W treści reklamacji należy wskazać na rodzaj niezgodności towaru z umową sprzedaży.

3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od daty ich wpływu.

§10

Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge w najnowszej wersji, Mozilla FireFox w najnowszej wersji, Opera w najnowszej wersji, Chrome w najnowszej wersji. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

§11

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu jest Grzegorz Szymkowski działający pod firmą Szymkowski Grzegorz Szymkowski z siedzibą we Wrześni ul. Słupska 15.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.szymkowski.eu/polityka- prywatnosci. 

Załącznik – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat:

Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski
Słupska 15, 62-300 Września
faks +48 600 937 043
e-mail: biuro@szymkowski.eu

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy sprzedaży/odbioru towaru: …………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………….
Data: …………………………………………………………
Podpis: ______________________________ 

JAK ZAMAWIAĆ?

Akcesoria do sauny, łaźni parowej, whirpoola i strefy wypoczynku, można łatwo i szybko zamówić w sklepie saunowym online Firmy Szymkowski Grzegorz Szymkowski.

Oferujemy duży wybór akcesoriów do sauny/łaźni parowej. W naszym sklepie znajdą Państwo wiele pomysłów na obdarowanie swoich bliskich i znajomych oraz siebie samych.

Sklep saunowy Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski jest dostępny przez całą dobę – 7 dni w tygodniu.

Zamówienie mogą złożyć Państwo:   

  • bezpośrednio za pośrednictwem naszego sklepu
  • lub przez e-mail: biuro@szymkowski.eu

Telefonicznie jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16. Jeżeli w asortymencie sklepu saunowego Firmy Szymkowski Grzegorz Szymkowski nie znajdą Państwo poszukiwanego produktu, prosimy o kontakt. Z przyjemnością postaramy się znaleźć dla Państwa rozwiązanie. Prosimy o wiadomość na adres: biuro@szymkowski.eu.

Proszę pamiętać, że wszystkie przedmioty oferowane w sklepie saunowym Firmy Szymkowski Grzegorz Szymkowski przeznaczone są do sprzedaży i wysyłki tylko na terenie Polski.